Akiyasu

著安
[Help]
◯  元亀︱ 肥前
Akiyasu
IDAKI127
ProvinceHizen
EraGenki (1570-1573)
Active Period1570-1573

Source Rating Reference/Page
Hawley15AKI127 
Signatures:
肥州住著安
hishū ju akiyasu

Also pronounced Takeyasu.