Daisho koshirae

Daisho koshirae
Item type:
Koshirae
Collection:
Inventory ID:
3
Description

Daisho koshirae made for both of Hisayuki blades.

Newly made saya and tsuka. Antique menuki (Goto school), tsuba (Kinai) and fuchi & kashira (Mito school).