Chounsai Tsunatoshi

Chounsai Tsunatoshi
Item type:
katana
Collection:
Description

Chounsai Tsunatoshi katana, in shirasaya.