TSUBA SHOAMI

TSUBA SHOAMI
Item type:
tsuba
Collection: