Bizen Yoshii KiyoNori Wakizashi

Bizen Yoshii KiyoNori Wakizashi
Item type:
wakizashi
Collection: