Shinto Sadatoshi 'Odoributsu' Wakizashi

Shinto Sadatoshi 'Odoributsu' Wakizashi
Item type:
wakizashi
Collection:
Inventory ID:
N0009
Description

See 0000-0160.