Ko Shoami. Futatsu Tomoe theme.

Ko Shoami. Futatsu Tomoe theme.
Item type:
tsuba
Collection: