Suishinshi Masahide

水心子正秀
Start Era:Tenmei (1781-1789)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Kuniyoshi [KUN1845] 國良 2nd Tenpō (1830-1844) Masahide
Masahide [MAS103] 正秀 2nd Bunsei (1818-1830)
Masahiro [MAS143] 正弘 Bunkyū (1861-1864)
Masanao [MAS1712] 昌直 Tenmei (1781-1789)
Masanori [MAS1742] 將應 Kansei (1789-1801)
Masayoshi [MAS1367] 正美 Bunka (1804-1818)
Masayoshi [MAS1402] 正義 Kyōwa (1801-1804)
Masayoshi [MAS1412] 正義 1st Bunka (1804-1818)
Mitsuhide [MIT3] 三秀 Kansei (1789-1801)
Mochikazu [MOC1] 用和 Bunka (1804-1818)
Munehide [MUN3] 旨秀 Kyōwa (1801-1804) Masahide
Munekuni [MUN4] 旨國 Kyōwa (1801-1804)
Munetsugu [MUN555] 宗次 Bunka (1804-1818) NMK-958-8
Mutsu no Suke Hiromoto [HIR57] 弘元 Bunsei (1818-1830) Masahide
Nagamitsu [NAG292] 長光 Kaei (1848-1854)
Nagayoshi [NAG531] 長良 Kansei (1789-1801)
Nakayoshi [NAK7] 中良 Kansei (1789-1801)
Naokatsu [NAO56] 直勝 Tenpō (1830-1844)
Naokatsu [NAO57] 直勝 1st Tenpō (1830-1844)
Naokatsu [NAO58] 直勝 2nd Ansei (1854-1860)

View swords attributed to this school