Shinto Tanto with koshirae by Kawachi-no-kami Kunisuke

Shinto Tanto with koshirae by Kawachi-no-kami Kunisuke
Item type:
tanto
Collection:
Description

mei : Kawachi (no) kami Kunisuke
sugata : unokubi zukuri, iori mune
hada : masame
hamon : chu-suguha, tōran midare ba, ko-maru bōshi
nakago : suriage, kiri nakagojiri, un mekugi ana
nagasa : 27,7 cm
tsuba : steel nagamarugata
fuchi: shibuichi showing horse and sakura
kashira : seated samourai and sakura
menuki : copper, showing awabi
kozuka : steel, showing a fly swatter
saya : black laquered