Shakudo Ko-Kinko Tsuba

Shakudo Ko-Kinko Tsuba
Item type:
tsuba
Collection:

Price: €390