Owari Sukashi Tsuba

Owari Sukashi Tsuba
Item type:
tsuba
Collection: