Kyo Sukashi tsuba

Kyo Sukashi tsuba
Item type:
tsuba
Collection: