Kyo-Sukashi Tsuba

Kyo-Sukashi Tsuba
Item type:
tsuba
Collection:

Price: €390