Sword attributions

Swords attributed to Mishina school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0747
Kanemichi
Katana Edō (1615-1804) Shinogi-zukuri 76.05cm 2.05cm NBTHK Juyo Token
0000-0679
Masatoshi
Wakizashi Momoyama (1570-1615) Shinogi-zukuri 57.1cm 1.3cm NBTHK Juyo Token
0000-0099
Yoshimichi
Wakizashi Shinto (1596-1781) Shinogi-zukuri 54.54cm 1.2cm NBTHK Tokubetsu Hozon