Sword attributions

Swords attributed to Taima school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0333
Kuniyuki
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.8cm 1.5cm
0000-0074
Unknown
Tanto U-no-kubi-zukuri 26.66cm
0000-0075
Unknown
Tanto 25.3cm
0000-0076
Unknown
Tanto 26.36cm
0000-0077
Unknown
Tanto 23.63cm
0000-0078
Unknown
Wakizashi U-no-kubi-zukuri 39.69cm
0000-0189
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.7cm 2.13cm NBTHK Juyo Token
0000-0809
Unknown
Wakizashi Kamakura (1184-1336) Shobu-zukuri 37.27cm 0.4cm NBTHK Juyo Token
0000-0816
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.4cm NBTHK Juyo Token
0000-0866
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.71cm 1.5cm NBTHK Juyo Token
0000-0926
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.3cm 1.85cm NBTHK Juyo Token
0000-1089
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 66.95cm 1.2cm NBTHK Juyo Token
0000-1143
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.96cm 1.52cm NBTHK Juyo Token