Sword attributions

Swords attributed to Senoo school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0112
Masatsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 78.2cm 3cm
0000-0905
Masatsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.63cm
0000-1294
Masatsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68.48cm 1.97cm
0000-1295
Masatsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.02cm 2.42cm
0000-1296
Masatsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.81cm 2.18cm
0000-1154
Noritsune
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 60.6cm 1.6cm NBTHK Juyo Token
0000-1155
Saneyuki
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.09cm 1.2cm NBTHK Juyo Token
0000-1156
Tsunetō
Ken Kamakura (1184-1336) 25cm 0cm NBTHK Tokubetsu Kicho