Sword attributions

Swords attributed to Aoe school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-1287
Chikatsugu
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.5cm 1.7cm NBTHK Juyo Token
0000-0906
Sadatsugu
Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hira-zukuri 25.74cm 0.15cm NBTHK Tokubetsu Hozon
0000-0491
Sadatsugu
Tachi 77.57cm
0000-0492
Unknown
Tachi 67.27cm
0000-0493
Unknown
Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 60.3cm 1.2cm
0000-0800
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 62.3cm 1cm NBTHK Juyo Token
0000-0881
Unknown
Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shobu-zukuri 34cm NBTHK Juyo Token
0000-0884
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.8cm 1.8cm NBTHK Juyo Token
0000-1075
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 68.3cm 2.11cm NBTHK Juyo Token
0000-1076
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.09cm 1.65cm NBTHK Juyo Token