Sword attributions

Swords attributed to Ko-Mihara school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0495
Masahiro
Tachi Nanbokuchō (1336-1394) 80.75cm
0000-0899
Masaie
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72.4cm 2cm NBTHK Juyo Token
0000-0179
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.29cm 0.9cm NBTHK Juyo Token
0000-0202
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.6cm 1.3cm NBTHK Juyo Token
0000-0878
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 68.16cm 1.5cm NBTHK Juyo Token
0000-1019
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 69.4cm 1.6cm NBTHK Juyo Token
0000-1042
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 70.8cm 2cm NBTHK Juyo Token
0000-1146
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.51cm 1.52cm NBTHK Juyo Token