Mōkusa

舞草
Province:Mutsu

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Nobumune [NOB383] 信宗 Keichō (1596-1615)
Nobutsune [NOB692] 順常 Koto (987-1596) NMK-735-4
Noritsune [NOR412] 則常 Hōgen (1156-1159) NMK-744-24
Noritsune [NOR414] 則常 Hōgen (1156-1159)
Shigenaga [SHI349] 重長 Gennin (1224-1225)
Takamoto [TAK63] 高基 Kencho (1249-1256)
Takeyasu [TAK278] 雄安 Owa (961-964)
Tamaari [TAM3] 玉有 Kenmu (1334-1338) ND
Tokiyasu [TOK1] 世安 Tenroku (970-973)
Tomokiyo [TOM72] 及清 Enkyū (1069-1074)
Tomokiyo [TOM73] 友清 Einin (1293-1299)
Tomomitsu [TOM99] 友光 Kenji (1275-1278)
Tomonaga [TOM124] 友長 Chōho (999-1004)
Toshinaga [TOS203] 俊長 Koto (987-1596)
Toshiyasu [TOS10] 世安 Einin (1293-1299)
Toshiyasu [TOS8] 世安 Kenryaku (1211-1213)
Toshiyasu [TOS9] 世安 Katei (1235-1238)
Tsunaie [TSU273] 綱戸 Koto (987-1596)
Yasufusa [YAS34] 安房 Shūhei (931-938) NMK-1062-13
Yasufusa [YAS35] 安房 Kōhei (1058-1065)

View swords attributed to this school