Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
0000-0609 Aritsuna
有綱
aritsuna
0000-1150 Aritsuna
有綱
aritsuna
ARI230 Aritsune Mutsu Kōwa (1381-1384)
有常
aritsune
ARI231 Aritsune Shinano Teiji (1362-1368) ND
善光寺住有常
zenkoji ju aritsune
ARI231 Aritsune Shinano Teiji (1362-1368) ND
信濃住有常
shinano ju aritsune
ARI232 Aritsune Shinano Ōei (1394-1428)
信州善光寺住有常
shinshū zenkoji ju kanenori
ARI233 Aritsune Bizen Kōhei (1058-1065)
有經
aritsune
ARI239 Aritsune Kawachi Chōroku (1457-1460)
有經
aritsune
ARI240 Aritsune Settsu Genroku (1688-1704)
攝州住神力丸有經
sesshū ju shinrikimaru aritsugu
ARI241 Aritsune Shinano Meitoku (1390-1394) ND
信州住有經
shinshū ju aritsune
ARI242 Ariuji Bizen Hōji (1247-1249)
有氏
ariuji
ARI244 Ariyasu Tōtōmi Koto (987-1596)
有安
ariyasu
ARI247 Ariyoshi Awa (阿波) Eitoku (1381-1384) ND
阿州住有吉
ashū ju ariyoshi
ARI248 Ariyoshi Bingo Ōan (1368-1375) ND
備後國森山住有吉
bingo kuni moriyama ju ariyoshi
ARI249 Ariyoshi Bingo Genchu (1384-1394)
備州住有吉
bishū ju ariyoshi
ARI250 Ariyoshi Bizen Shōchū (1324-1326)
備州長船住有吉
bishū osafune ju ariyoshi
ARI251 Ariyoshi Tamba Tensho (1573-1592)
有吉
ariyoshi
ARI251 Ariyoshi Tamba Tensho (1573-1592)
丹州宮田兵衛尉有吉
tanshū miyata hyoejō ariyoshi
ARI251 Ariyoshi Tamba Tensho (1573-1592)
豊田兵衛尉有吉
buda hyoejō ariyoshi
ARI308 Ariyoshi Yamashiro Kanei (1624-1644)
平安城住阿波守藤原在吉
heianjo ju awa no kami fujiwara ariyoshi
ARI308 Ariyoshi Yamashiro Kanei (1624-1644)
阿波守藤原在吉
awa no kami fujiwara ariyoshi
ARI254 Ariyuki Bitchū Kenpō (1213-1219)
有行
ariyuki
ARI255 Ariyuki Bitchū Jōei (1232-1233)
有行
ariyuki
ARI256 Ariyuki Bitchū Kencho (1249-1256)
有行
ariyuki
ARI257 Ariyuki Bitchū Bunei (1264-1275)
有行
ariyuki
ARI258 Ariyuki Bitchū Teiwa (1345-1350) ND
備中國住有行
bitchū kuni ju ariyuki
ARI259 Ariyuki Bitchū Ōan (1368-1375) ND
備中國有行
bitchū kuni ariyuki
ARI259 Ariyuki Bitchū Ōan (1368-1375) ND
有行
ariyuki
ARI260 Ariyuki Bitchū Shitoku (1384-1387) ND
有行
ariyuki
ARI260 Ariyuki Bitchū Shitoku (1384-1387) ND
備中國有行
bitchū kuni ariyuki
ARI261 Ariyuki Bizen Bunji (1185-1190)
有行作
ariyuki saku
ARI262 Ariyuki Bizen Karoku (1225-1227)
有行
ariyuki
ARI264 Ariyuki Bizen Shoō (1288-1293)
備前國住人有行
bizen kuni junin ariyuki
ARI265 Ariyuki Bungo Bunji (1185-1190)
豊後國有行
bungo kuni ariyuki
ARI270 Ariyuki Hōki Bunei (1264-1275)
有行
ariyuki
ARI276 Ariyuki Ōmi Kenpō (1213-1219)
江州住有行
gōshū ju ariyuki
ARI278 Ariyuki Ōmi Teiwa (1345-1350) ND
江州住有行
gōshū ju ariyuki
ARI282 Ariyuki Tōtōmi Heiji (1159-1160)
有行
ariyuki
ARI284 Ariyuki Tōtōmi Eikyō (1429-1441)
有行
ariyuki
ARI159 Arizane Bizen Hōji (1247-1249)
有眞
arizane
ASA4 Asago Mutsu Manji (1658-1661)
奥州白河庄朝郷
ōshū shirakawashō asago
ASA2 Asahichi Iwaki Kansei (1789-1801)
朝七
asahichi
ASA2 Asahichi Iwaki Kansei (1789-1801)
正繁
masashige
ASA1 Asahimaro Settsu Tenna (1681-1684)
朝日麿
asahimaro
ASA5 Asakuni Bingo Keiō (1865-1868)
備後幅山住中平暁邦作
bingo fukuyama ju nakahira asakuni saku
0000-0446 Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎
吉光
yoshimitsu
ATS1 Atsufusa Chikuzen Tenmon (1532-1555)
筑前金崎住敦房
chikuzen kanesaki ju atsufusa
ATS1 Atsufusa Chikuzen Tenmon (1532-1555)
筑州金崎住敦房
chikushū kanesaki ju atsufusa
ATS2 Atsukura Satsuma Eiroku (1558-1570)
薩州波平藤原篤倉
sasshū naminohira fujiwara atsukura
0000-0412 Atsushi Tōshirō / 厚藤四郎
吉光
yoshimitsu