Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 70.7cm 2.9cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 71.3cm 2.7cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 78.48cm 3.03cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 71.4cm 2.6cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 68.5cm 2.5cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 73.02cm 2.73cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 70cm 1.97cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 78.1cm 2.42cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 63.8cm 1.52cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 73.9cm 2cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 70.45cm 1.8cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 67.6cm 2.4cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 62cm 1.6cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 63.6cm 1.4cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 70.5cm 2.1cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 68.8cm 2.3cm
Yoshida Kanemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 29.09cm
Yoritsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yoritsugu Shinogi-zukuri 70.3cm
Yonezawa Tōshirō / 米沢藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.36cm
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84cm
Yasuyoshi Katana Gendaito (1912-present) Yasuyoshi Shinogi-zukuri 66.5cm 2cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 78.2cm 3.3cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 76.4cm 2.8cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 75.3cm 2.72cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 80cm 2.88cm
Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 74.5cm 2.42cm
Yasutsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yasutsugu Shinogi-zukuri 85.2cm 3.5cm
Yasutsugu Katana Momoyama (1570-1615) Yasutsugu Shinogi-zukuri 66cm 1.8cm
Yasutsugu Katana Momoyama (1570-1615) Yasutsugu Shinogi-zukuri 78.78cm 1.7cm
Yasutsugu Katana Momoyama (1570-1615) Yasutsugu Shinogi-zukuri 75.95cm 1.6cm
Yasutsugu Katana Momoyama (1570-1615) Yasutsugu Shinogi-zukuri 75.1cm 0.95cm
Yasutsugu Tachi Heian (806-1184) Yasutsugu Shinogi-zukuri
Yasutsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yasutsugu Shinogi-zukuri 85.7cm 2.4cm
Yasutsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yasutsugu Shinogi-zukuri 65.15cm 1.67cm
Yasushige Tachi Kamakura (1184-1336) Yasushige Shinogi-zukuri 69.7cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 68cm 1.4cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 71.25cm 1.2cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 71.1cm 1.45cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 75.2cm 1.2cm
Yasusada Wakizashi Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 55.65cm 1.1cm
Yasunobu Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Yasunobu Hira-zukuri 40.8cm 0.6cm
Yasumitsu Katana Muromachi (1394-1570) Yasumitsu Shinogi-zukuri 72cm 1.8cm
Yasuie Tachi Heian (806-1184) Yasuie Shinogi-zukuri 77.3cm 3.1cm
Yasuhiro Wakizashi Edō (1615-1804) Yasuhiro Shinogi-zukuri 56.4cm 1.3cm
Yasuhiro Katana Edō (1615-1804) Yasuhiro Shinogi-zukuri 74.1cm 1.4cm
Yamatorige / 山鳥毛 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 80.3cm 3.18cm
Yamato Shizu Wakizashi Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 54.2cm 1cm
Yamato Shizu Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 70.79cm 1.65cm
Yamato Shizu Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 77.4cm 1.65cm
Yamato Shizu Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 70cm 1.4cm