Sword Database

Record Type Periodsort icon Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63cm 3.03cm
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9cm
Nabeshima Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 68.9cm
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39cm
Norimune Tachi Kamakura (1184-1336) Norimune Shinogi-zukuri 78.7cm 2.8cm
Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 30.15cm
Sadatoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Sadatoshi Shinogi-zukuri 78.78cm 3.03cm
Kuniyuki Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 69.6cm 2.73cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 81.3cm 3.3cm
Okadakiri Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 69.1cm 2cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 73.9cm 3.5cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 70.7cm 2.9cm
Yoshifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 71.3cm 2.7cm
Sadazane Tachi Kamakura (1184-1336) Sadazane Shinogi-zukuri 71.3cm 1.82cm
Kotegiri Gō Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 47.57cm
Norifusa Tachi Kamakura (1184-1336) Norifusa Shinogi-zukuri 77.3cm 3.2cm
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79cm
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3cm 2.4cm
Yūki Rai Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 27.27cm
Norifusa Katana Kamakura (1184-1336) Norifusa Shinogi-zukuri 69.4cm 2.8cm
Nikkō Sukezane Katana Kamakura (1184-1336) Sukezane Shinogi-zukuri 71.2cm 2.5cm
Sukezane Katana Kamakura (1184-1336) Sukezane Shinogi-zukuri 66.9cm 1.8cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 81.7cm 3.2cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 72.8cm 2.5cm
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu 27.88cm
Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu U-no-kubi-zukuri 26.36cm
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.45cm 0cm
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 81.4cm 2.6cm
Kunimune Tachi Kamakura (1184-1336) Kunimune Shinogi-zukuri 80.2cm 2.5cm
Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 72.5cm 2.2cm
Ikoma Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 68.5cm 2.1cm
Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 78.9cm 2.4cm
Minamoto Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 29.39cm
Akita Ryōkai Tanto Kamakura (1184-1336) Ryōkai U-no-kubi-zukuri 27.27cm 0cm
Dai Hannya Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 73.6cm 2.9cm
Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 75cm 2.9cm
Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 68.8cm 2.1cm
Nagamitsu Naginata Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Naginata-zukuri 44.2cm 1.8cm
Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 78.8cm 2.7cm
Koryū Kagemitsu / 小龍景光 Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 73.6cm 3cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 28.3cm 0.2cm
Kagemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Shinogi-zukuri 82.7cm 2.6cm
Chikakage Tachi Kamakura (1184-1336) Chikakage Shinogi-zukuri 80.6cm 3cm
Kotekashiwa Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.08cm
Shirogashi Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.54cm
Kuwayama Hōshō Tanto Kamakura (1184-1336) Sadayoshi Hira-zukuri 25.76cm 0cm
Ujiya Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.82cm
Kozuke Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 28.79cm
Sukemitsu Naginata Kamakura (1184-1336) Sukemitsu U-no-kubi-zukuri 56.6cm 2.7cm