Kyōhō Meibutsu Chō

Record Type Periodsort icon Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Osaka Taema Tanto U-no-kubi-zukuri 26.66
Kanbe Taema Tanto 25.3
Kanbe Taema Tanto 26.36
Murakumo Taema Tanto 23.63
Natagiri Taema Wakizashi U-no-kubi-zukuri 39.69
Ō-Aoe Tachi Sadatsugu 77.57
Ko-Aoe Tachi 67.27
Yoshimi Samonji Tachi Sa 66.66
Dōjikiri Yasutsuna Tachi Heian (806-1184) Yasutsuna Shinogi-zukuri 79.99 2.7
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79 2.73
Takanosu Wakizashi Heian (806-1184) Munechika 43.63
Ō-Kanehira Tachi Heian (806-1184) Kanehira Shinogi-zukuri 89.2 3.4
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63 3.03
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9
Nabeshima Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 68.9
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84
Kuwana Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 30.15
Okadakiri Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 69.1 2
Kotegiri Gō Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 47.57
Hasegawa Gō Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 24.24
Nikkō Ichimonji / 日光一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.7 2.3
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3 2.4
Yūki Rai Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 27.27
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu 27.88
Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu U-no-kubi-zukuri 26.36
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.45
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94
Minamoto Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 29.39
Akita Ryōkai Tanto Kamakura (1184-1336) Ryōkai U-no-kubi-zukuri 27.27
Kotekashiwa Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.08
Shirogashi Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.54
Kuwayama Hōshō Tanto Kamakura (1184-1336) Sadayoshi Hira-zukuri 25.76
Ujiya Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.82
Kozuke Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 28.79
Naraya Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39 0.3
Tokuzen-In Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 35.24 0.7
Terasawa Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39
Ikeda Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.91 0.5
Nagamei Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 27.57
Hyūga Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.9
Hōchō Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 21.8 0.3
Kikkō Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 70.9 2.4
Inaba Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 70.9 2
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8 1.4
Soki Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 25.3
Bessho Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.21
Fushimi Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.15